Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm

          Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
          Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
          Căn cứ Báo cáo số 71/BC-HĐXTVC ngày 22/6/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm.
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm thông báo kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020.
          Danh sách tổng hợp kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển viên chức năm 2020 được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (Số 263, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm (www.atcc.com.vn).
          (Kèm theo Danh sách tổng hợp kết quả thực hành và dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm).
          Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thông báo đến thí sinh tham dự xét tuyển viên chức được biết./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Thiều Minh Khuyển

Tệp đính kèm: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm