Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP 1. Chứng nhận hệ thống TT Chuẩn mực chứng nhận Số hiệu 1...


CHUẨN MỰC CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP

1. Chứng nhận hệ thống

TT

Chuẩn mực chứng nhận

Số hiệu

1

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm

TCVN ISO 22000:2007

2

Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sịnh thực phẩm (HACCP)

TCVN 5603: 2008 (CAC/RCP 1-1967, Rev.4-2003)