Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết
Slide background
Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau
Analysis, Testing Centre of Ca Mau
Xem chi tiết

TIN MỚI

deco trung tâm kiểm nghiểm cà mau

  VỀ CHÚNG TÔI

deco trung tâm kiểm nghiểm cà mau

 

Trung tâm Phân tích, kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau có chức năng nghiên cứu, tổ chức hoạt động thử nghiệm, phát triển nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoạt động dịch vụ phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm đa ngành (gọi chung là thử nghiệm); quan trắc môi trường; đánh giá chứng nhận sự phù hợp; kiểm định giống nông nghiệp; tư vấn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn; sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về khoa học và công nghệ, dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và các lĩnh vực dịch vụ liên quan theo quy định của pháp luật.

PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM - XÉT NGHIỆM

 • Thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản và muối, vật tư nông nghiệp, tài nguyên, quan trắc môi trường.
 • Cung ứng dịch vụ về đào tạo, tập huấn, chuyển giao, tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn.


cở vật chất trung tâm kiểm nghiệm

NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM

 • Cơ sở vật chất:
       Được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như: Sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS), hệ thống phổ nguyên tử hấp thu (AAS), hệ thống Realtime PCR,...
 • Nguồn nhân lực:
       Có trình độ và được đào tạo sâu chuyên môn, cán bộ kỹ thuật tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trong và ngoài nước; năng lực thử nghiệm, kiểm nghiệm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng, phát triển vận hành hoạt động phòng kiểm nghiệm.
 • Năng lực kiểm nghiệm:
       Được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận phù hợp ISO/IEC 17025: 2017 lĩnh vực hóa học, sinh học, mã số: VILAS 617.
       Được Bộ Tài Nguyên và Môi trường chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu VIMCERTS 232.
       Được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, mã số 79/2022/BYT-KNTP.
       Năng lực các lĩnh vực liên quan đã được Cục chuyên ngành đánh giá, chỉ định theo phạm vi lĩnh vực hoạt động.
 • Năng lực tổ chức chứng nhận sự phù hợp:
       Được Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chứng nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, tại Quyết định số 179/QĐ-QLCL ngày 16/7/2019.

Phân tích, kiểm nghiệm

Phân tích, kiểm nghiệm

Phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm, thử nghiệm

đánh giá chứng nhận

Đánh giá chứng nhận

Nhận yêu cầu đánh giá chứng nhận sự phù hợp

kiểm định chất lượng cây trồng

Chất lượng cây trồng

Kiểm định chứng nhận chất lượng giống cây trồng

Tập huấn đào tạo

Tập huấn, đào tạo

Tập huấn, đào tạo, tư vấn, chuyển giao nghiệp vụ chuyên môn,...

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Ông: Ks.Thiều Minh Khuyển - Giám đốc - 0941345445.

Ông: Ths.Lê Trung Nhân - Phó Giám đốc - 0949887814.

Bà: Ths.Lê Tố Trâm - Phó Giám đốc - 0974075162.

"CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG CỦA TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN"